ENG
ძიება:
ახალი ამბები
ანონსები
  მულტიმედია ცენტრი კარიერული განვითარების სამსახური კურსდამთავრებულები ბიბლიოთეკა

  ფაკულტეტზე ხორციელდება ოთხი საგანმანათლებლო პროგრამა:

  1. ჟურნალისტიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა;
  2. საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა;
  3. საერთაშორისო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა;
  4. პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა.

  ჟურნალისტიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა

  ჟურნალისტიკის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა გამორჩეულია პრაქტიკაზე ორიენტირებული სწავლებით. სტუდენტებს საშუალება აქვთ, დაეუფლონ თანამედროვე ჟურნალისტიკის ყველა პრაქტიკულ თუ თეორიულ ასპექტს.

  მულტიმედია ცენტრში სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ, თეორიული ცოდნა პრაქტიკულ გამოცდილებად აქციონ და საკუთარი ძალები მოსინჯონ პრესაში, ტელევიზიაში, რადიოსა და ახალ მედიაში. სისტემატურად მონაწილეობენ პერიოდული გამოცემების, ბლოგების, რადიო და ტელეგადაცემების მომზადებაში. მულტიმედია ცენტრში ფუნქციონირებს თანამედროვე, უახლესი აპარატურით აღჭურვილი, რადიო და ტელეჟურნალისტიკის სასწავლო-შემოქმედებითი სტუდიები და სამონტაჟოები; კომპიუტერული კლასები;

  უნივერსიტეტში არსებული საუკეთესო ინფრასტრუქტურის მიუხედავად, ჟურნალისტიკის პროგრამის სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ, სასწავლებლის ფარგლებს გარეთ, სხვადასხვა მედიასაშუალებაში დაეუფლონ პრაქტიკულ უნარებს. კსუ-ს მემორანდუმები და ხელშეკრულებები გაფორმებული აქვს სამაუწყებლო, ბეჭდურსა და ელექტრონულ მედიაორგანიზაციებთან, მათ შორის, საზოგადოებრივ მაუწყებელთან, საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციასთან, საინფორმაციო სააგენტოებთან, ინტერნეტპორტალებსა და პრესასთან.

  ჩვენი კურსდამთავრებულები დასაქმებულნი არიან და წარმატებით მუშაობენ საქართველოს არაერთ წამყვან მედიასაშუალებაში.

  საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა

  საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა ორიენტირებულია სტუდენტთათვის საფუძვლიანი ცოდნის მიცემაზე თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობების თეორიასა და პრაქტიკაში; უმაღლესი კვალიფიკაციის მქონე პროფესორ-მასწავლებლების დახმარებით სტუდენტები სწავლობენ პოლიტიკურ იდეოლოგიებსა და თეორიებს, დიპლომატიური და საკონსულო საქმიანობის სპეციფიკას, პოლიტიკური მოვლენების ანალიზს.

  საერთაშორისო ურთიერთობების პროგრამის თავისებურებად უნდა ჩაითვალოს ის, რომ გარდა სავალდებულო თეორიული დისციპლინების სწავლებისა, აქცენტი პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელება-გაძლიერებაზე არის გაკეთებული - პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილ პრაქტიკას სტუდენტები გადიან როგორც უნივერსიტეტის მიერ დაფუძნებულ ცენტრებსა და ლაბორატორიებში, ასევე სხვადასხვა საერთაშორისო, საჯარო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციაში.

  სტუდენტის არჩევანის შესაბამისად გათვალისწინებულია მეორე უცხო ენის სწავლება: პროგრამაში ჩართული პროფესორ-მასწავლებლების მაღალი პროფესიონალიზმიდან გამომდინარე, სტუდენტებს, სურვილის შემთხვევაში, საშუალება აქვთ, სასწავლო კურსების ნაწილი ინგლისურ ენაზე გაიარონ.

  საერთაშორისო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა

  საერთაშორისო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანს წარმოადგენს, მოამზადოს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტები, მკვლევრები და დიპლომატები, რომლებიც ფლობენ საერთაშორისო ურთიერთობებისა და უსაფრთხოების საკითხების ღრმა თეორიულ ცოდნას, პოლიტიკური და უსაფრთხოების პრობლემების კვლევისა და ანალიზის მეთოდებსა და ამ პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის გზებს.

  პროგრამა, ამავდროულად, იძლევა საფუძვლიან ცოდნას კონფლიქტების მოგვარების, დიპლომატიური ურთიერთობებისა და რეგიონული პრობლემების საკითხებში.

  პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამა

  პოლიტიკის მეცნიერების სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია თანამედროვე პოლიტიკის აქტუალური პრობლემების მაღალკვალიფიციური მკვლევრების ჩამოყალიბება. თითოეული სტუდენტის ინდივიდუალური პოლიტიკური და მეცნიერული ინტერესების გათვალისწინებით მსმენელები სიღრმისეულად შეისწავლიან ეროვნული უსაფრთხოების პრობლემების, სახელმწიფო აღმშენებლობისა და დემოკრატიზაციის პრობლემების, კონფლიქტების მართვისა და რეგულაციის კვლევისა და ანალიზის მეთოდებს. დოქტორანტები ატარებენ თემატურ სემინარებს, მონაწილეობენ სამეცნიერო კვლევებში. პროგრამას უძღვებიან პოლიტიკის მეცნიერებებში საერთაშორისო ავტორიტეტის მქონე ექსპერტები.

  კსუ-ს სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტს გააჩნია შესაბამისი პოტენციალი, რათა მოამზადოს იმ სტანდარტების ჟურნალისტები და საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტები, რომლებიც არა მარტო საქართველოში, არამედ საერთაშორისო შრომის ბაზარზე იქნებიან კონკურენტუნარიანები.


  ფაკულტეტის დებულება 


   

  კონტაქტი

  ადრესატი

  სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

  info.social@ciu.edu.ge

  თქვენი სახელი

  ელ-ფოსტა

  თემა

  შეტყობინება

  მეილი ვერ გაიგზავნა!
  მეილი წარმატებით გაიგზავნა.